ذخیره آب زراعتی، در ولسوال تشکان ولایت بدخشان اعمار می‌گردد

ذخیره آب زراعتی، در ولسوال تشکان ولایت بدخشان اعمار می‌گردد
سنگ تهداب ذخیره آب زراعتی قریه دولانه ولسوالی تشکان، با حضورداشت محمد سردار سروری ولسوال و سایر مسؤلین ملکی و نظامی آن ولسوالی گذاشته شد.
این ذخیره آب زراعتی بیشتر از دو میلیون افغانی هزینه برمیدارد که از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی و شورای‌های محلی تمویل و اعمار می‌گردد.
____________