قانون شاروالی ها نماد و بستر تحول بزرگ در دنیای شاروالی هاست

جلسه ی با اشتراک؛ روح الله نیازی معین شاروالیها، روسا و کارکنان تخنیکی معینیت شاروالی ها، بر گذار گردید.
این جلسه به منظور جمع آوری پیشنهادات و طرح تعدیل این قانون، جهت‌ تطبیق موثر قانون شاروالی ها برگذار گردید.
در نتیجه فیصله شد که این قانون نیاز به یک‌سلسله تعدیلات دارد تا کاروان حکومتداری و انکشاف شهری پاسخگوتر و سریع تر حرکت کند.
قابل یاد آوریست که طرح تعدیلات پیشنهادی در هماهنگی با شاروالی کابل ترتیب و نهایی میگردد.