شاروالان شهر های مزارشریف و نیلی با رییس عمومی اداره دیدار نمودند

طی ملاقات های جداگانۀ که عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف و خدیجه زهرا احمدی شاروال شهر نیلی ولایت دایکندی با شمیم خان کټوازی رییس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌ داشتند، آنان در مورد نحوۀ عرضۀ خدمات، تطبیق پروژه ها و وضعیت شهرها معلومات مفصل ارایه نمودند.
شاروالان شهرهای یاد شده، هم‌چنان مشکلات و چالش‌های فرا راه تطبیق پروژه ها را نیز با رییس عمومی اداره در میان گذاشته، خواهان حل آن گردیدند.
در همین حال، شمیم خان کټوازی رییس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، ضمن تعهد در خصوص حل مشکلات آنها، هدایات لازمی را در قسمت پیشبرد امور و هم‌چنین ارایه خدمات بهتر به شهروندان، به شاروالان شهرهای یاد شده داد.