جریان بازید شمیم خان کتوازی رئیس عمومی ارگانهای محلی از معینیت شاروالیهای این اداره

در این دیدار؛ آقای کتوازی ضمن تشکری از فعالیت ها و کارکردهای معینیت شاروالی ها، از محل کار کارمندان این اداره، بازدید نموده، مشکلات و چالش های کارمندان را از نزدیک استماع کرد و در قسمت حل مشکلات موجود وعده همکاری سپرد.
در این دیدار، روح الله نیازی معین شاروالیها و روسای مربوطه حضور داشته اند.