جریان بازید شمیم خان کتوازی رئیس عمومی ارگانهای محلی از معینیت شاروالیهای این اداره

جریان بازید شمیم خان کتوازی رئیس عمومی ارگانهای محلی از معینیت شاروالیهای این اداره
در این دیدار؛ آقای کتوازی ضمن تشکری از فعالیت ها و کارکردهای معینیت شاروالی ها، از محل کار کارمندان این اداره، بازدید نموده، مشکلات و چالش های کارمندان را از نزدیک استماع کرد و در قسمت حل مشکلات موجود وعده همکاری سپرد.
در این دیدار، روح الله نیازی معین شاروالیها و روسای مربوطه حضور داشته اند.