نقش شوراها در ایجاد تغییر مثبت در سیمای محلات مهم و مثمر شمرده میشود

روح الله نیازی معین شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی در هفتمین دور نشست کمیتۀ مدیریتی برنامه ملی میثاق شهروندی شاروالی مزار شریف که به رهبری شاروال این شهر و با حضور داشت عبدالباری احمدزی رییس عملیاتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی، هیئت همراه، سرپرست دفتر ولایتی، نمایندگان با صلاحیت ادارات سکتوری ذیربط با برنامه ملی میثاق شهروندی، روسای شوراهای گذر، نمایندگان کمیته های صحت، معارف، توانمند سازی زنان و حفظ محیط زیست شوراهای تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی تدویر یافته بود اشتراک کرد.
نشست مذکور با بیانیۀ افتتاحیه آقای عبدالحق خرمی شاروال شهر مزار شریف آغاز گردیده و متعاقبا آقای روح الله نیازی معین شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی روی نقش شوراها در ایجاد تغییر مثبت در سیمای محلات، هماهنگی و همکاری با ادارات سکتوری ولایت، حمایت و حفاظت از پروژه ها صحبت نمود.
در ادامه این نشست آقای عبدالباری احمدزی ضمن توضیح آخرین اقدامات در پیوند به بسط و توسعه پروژه ها و ایجاد شوراها؛ در مورد نهال شانی، حفظ محیط زیست، حمایت اهالی از برنامه ملی میثاق شهروندی و شاروالی مزار شریف؛ به پرسشها، چالشها، مشکلات و دستاوردهای روسای شوراهای گذر پاسخ های قناعت بخش ارایه نمود.
در اخیر نشست رؤسای شوراهای گذر و نمایندگان کمیته های شان به مشکلات که در ساحه با آن روبرو بودند، در حضور مسوولین برنامه ارایه نمودند که از سوی مسوولین و مقامات مجلس برای حل نمودن مشکلات مذکور تعهد سپرده شد.