اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده ۴۳ قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود.

اداره مستقل ارگانهای محلی در نظر دارد ، قرارداد تهیه و تدارک۴۰ عراده وسایط نوع پیکپ مورد نیاز ولسوالان بابت سال مالی ۱۳۹۹ تحت شماره داوطلبی NPA/IDLG/99/G-2858/NCB  را به شرکت حبیب گلزار موتورز لمتد دارنده جواز نمبر ۰۱۰۱-۵۹۷۳ و آدرس حصه دوم کارته پروان مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی ۱۶۶۶۱۷۰۰۰ یکصدوشصت و شش میلون شش صدو هفته هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ، اداره تدارکات ملی ، معاونیت مسلکی ، ریاست تسهیلات تدارکاتی منزل اول، پشتونستان وات ، کابل – افغانستان وفق احکام ماده ۵۰م قانون تدارکات ارایه نمایند.

نوت : داوطلبان میتوانند بر علاوه آدرس فوق شکایات خویش را طی میعاد اطلاعیه تصمیم اعصای قرارداد به ایمیل آدرس های: PFD_S_08@npa.gov.af  کاپی به PFD_S_01@npa.gov.af نیز درج نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده ولی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.