بدون دسترسی به اطلاعات حکومت داری خوب ناممکن است

نشست مشترک والیان ولایات با کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور تطبیق بهتر قانون دسترسی به اطلاعات با حضور محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی، والیان یازده ولایت، عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و حمدالله ارباب کمیشنر این کمیسیون، در همکاری اداره ارگانهای محلی از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

محترم سرور جوادی، با تقدیر از کارکرد های کمیسیون دسترسی به اطلاعات، گفت ما مسول هستیم که برای داشتن حکومت پاسخگو و قانون مدار، زمینه را فراهم نمائیم که شهروندان بتوانند از آنچه در ادارات میگذرد آزادانه دسترسی داشته باشند و به همین اساس ایجاب می نمائید تا کمیسیون دسترسی به اطلاعات در هماهنگی اداره ارگانهای محلی، گام های عملی را جهت تامین حق دسترسی برداشته و مقامات محلی در زمینه توجه خویش را مبذول دارند.


محترم عین الدین بهادری، ضمن تأکید بر همکاری های ادارات محلی در زمینه تطبیق قانون و تأمین حق دسترسی مردم در ولایات گفت: ” تلاش ما در جهت بهبود حکومت داری خوب و پاسخگو ساختن نهاد های دولتی برای مردم است تا از این طریق زمینه اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش داده و رابطه دولت و ملت را جهت توسعه و انکشاف کشور به شکل اساسی آن تأمین نماید.
آقای بهادری از آغاز برنامه های آگاهی دهی در سطح ولایات برای مقامات محلی، نهادهای مدنی و رسانه ای برای مردم خبر داد.
در اخیر والیان ولایات،با تأکید بر رعایت اصول خبرنگاری و اطلاع رسانی، در زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات وعده دادند.