حدود چهار هزار فامیل از آب آشامیدنی صحی در ولسوالی حضرت سلطان مستفید خواهند شد

 

طی محفلی، این پروژه توسط محمد داوود “کلکانی” والی ولایت افتتاح گردید که در آن معاون مقام ولایت، ولسوال ولسوالی حضرت سلطان، متنفذین وروسای شورای انکشافی ولسوالی متذکره وتعدادی از روسا و مسولین ادارات محلی حضور داشته اند.
پروژه متذکره؛ در قریه جات کابلی پایین وقره چه بلاغ ولسوالی فوق تطبیق میشود که با هزینه سه صد هزار دالر امریکایی از طرف کشور هالند پرداخته میشود.
که با حفر یک حلقه چاه عمیق ، ایجاد یک ذخیره بیست هزار لیتره آب، سیستم برق سولری، شبکه سازی کوچه به کوچه وارتقای ظرفیت حفظ الصحه شخصی و محیطی به باشندگان قریه جات فوق، حدود چهار هزار فامیل از آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد.