برنامه های آموزشی مدیریت اداری برای کارمندان ولایت لوگر دایر گردید

 

برنامه های آموزشی پلانگذاری، گزارش نویسی، مکتوب نویسی و چگونگی ارزیابی اجراات کارمندان خدمات ملکی از طرف ریاست ارتقا ظرفیت و انکشاف اداره دایر گردید.

برنامه تطبیق شده؛ بخش از نیاز های آموزشی کارمندان در سطح ولایات بود که سال گذشته از طریق تطبیق ابزاری نیازسنجی در ۱۶ ولایت کشور، در سطوح کارمندان عالی رتبه، سطوح کارمندان متوسط، سطوح کارمندان پائین رتبه شناسایی گردیده بود که طبق پلان درمرکز و محلات تحت پوشش قرار می گیرند و برنامه های اموزشی بر اساس نیازهای اساسی و اولویت های کارمندان تدویر می یابد.
قرار است برنامه های آموزشی مدیریت، رهبری و حکومت داری برای کارمندان بست دوم و اول آن ولایت در مرکز دایر گردد.