جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ تدویر یافت.
در این جلسه، رئیس جمهور از تکمیل پلان های چارچوبی شهر هرات، خوست و جلال آباد و اقدامات غرض نهایی سازی پلان های مقدماتی شهر مزار شریف و کندهار به جلسه معلومات داده؛ وزارت شهر سازی و اراضی را موظف نمود تا در ترتیب پلان سایر شهرها کشور به اساس معیارهای این چارچوب ها اقدام نماید.
کابینه بعد از بحث همه جانبه، به اداره ارگان های محلی وظیفه سپرد تا طی مدت یک‌هفته ارقام غیر رسمی و گزارش چگونگی وضعیت ولایات در خصوص کرونا را جمع آوری و با وزارت صحت عامه شریک نماید.
از جانبی اداره ارگان های محلی توظیف گردید تا نظریات و پیشنهادات والیان ولایات را در رابطه به تخصیص، توزیع عادلانه منابع و چگونگی ایجاد همآهنگی؛ به اساس زون ها مطالبه و غرض غور و تجدید نظر در جلسه رهبری حکومت به وزارت مالیه و صحت عامه ارسال نماید.
در ادامه، والی کندهار به نمایندگی از والیان ولایات کشور از طریق ویدیو کنفرانس در مورد جلوگیری از تغییر و تبدیلی های مکرر و کوتاه مدت مسوولین حکومتی در سطح ولایات؛ انتقال تکس جمع آوری شده خدمات شهری از وزارت مالیه به شاروالی ها جهت پیشبرد پروژه های انکشافی در سطح شهرها و توقف کار و به تاخیر افتادن امور پروژه ها به علت عدم پرداخت به موقع پول اقساط پروژه ها صحبت نموده، پیشنهاد هایی را در هر بخش به جلسه ارائه کرد که کابینه در زمینه به نهاد های ذیربط وظایف مشخص سپرد.