باز نگری ساختار وظایف ادارات محلی و قانون ادارات محلی دو گام اساسی و ضروری برای عملی سازی نقشه راه می باشد

طی نشستی محمد سرور جوادی، معین پالیسی و مسلکی اداره ارگان‌های محلی با همکاران دفتر انکشافی سازمان ملل متحد و کمپنی پارتسیپ در مورد پیشرفت کار روی نتایج مطالعه بازنگری ساختار و وظایف اداره ارگان‌های محلی صحبت شد.
در این نشست دفتر پارتسیپ روی دریافت ها و پیشنهادات پنج مرحله ای شان در مورد ساختار ‌و وظایف ارگان‌های محلی معلومات دادند.
آقای جوادی؛ ضمن شریک ساختن دیدگاه راهبردی و دراز مدت دولت در مورد حکومتداری محلی، تاکید کرد رهبری دولت برای تحول بنیادی حکومتداری مطلوب و تقویت اداره در سطح محلات، تلاش میورزد تا جایی که رئیس جمهور شخصا در تدوین نقشه راه و پالیسی حکومتداری محلی اهتمام ورزید.
آقای جوادی افزود: باز نگری ساختار و وظایف ادارات محلی و قانون ادارات محلی دو گام اساسی و ضروری برای عملی سازی نقشه راه می باشد و ما روی ختم کار این دو پروسه تمرکز داریم.
در اخیر معین پالیسی و مسلکی از همکاران خواست تا گزارش منسجم از دریافت های مطالعه و تحقیق شان را با ارگان‌های محلی شریک سازند.