جلسه شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری برگزار گردید

جلسه شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری کشور، شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار شد.
در این جلسه طبق اجندا طرح های چهارچوب انکشاف ستراتیژیک پنج شهر بزرگ (هرات، جلال آباد، کندهار، مزار شریف و خوست) و طرح های تطبیق چارچوب انکشاف ستراتیژیک برای پنج شهر بزرگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه در مورد طرح های چارچوب انکشاف ستراتیژیک پنج شهر بزرگ، معلومات ارائه گردید. که در این طرح ها نکات قابل توسعه برای شهرها، ساحات باستانی، ساحات مسکونی، ساحات تجارتی، ساحات تحصیلی و ساحات سرمایه گذاری و اقتصادی مشخص گردیده است.
رئیس جمهور کشور بعد از استماع نظریات اشتراک کنندگان، چارچوب انکشاف ستراتیژیک پنج شهر بزرگ (هرات، جلال آباد، کندهار، مزار شریف و خوست) را در پرنسیب مورد تایید قرار داد و به وزارت شهرسازی و اراضی و اداره ارگان های محلی وظیفه سپرد تا برای عملی کردن طرح های متذکره طبق نیازمندی جامعه باید کار صورت گیرد و این طرح ها از طریق ورکشاپ ها و کنفرانس ها با مردم و پوهنتون ها شریک ساخته شود تا به یک گفتمان ملی مبدل گردد.