اعلامیه مطبوعاتی

ما متعهد به پاسخگوی به مردم هستیم

به همین منظور به اساس هدایت معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی به همه شاروالی ها اکیدآ هدایت داده میشود که جهت روشن شدن اذهان عامه و حق دسترسی به معلومات شهروندان و رعایت اصل پاسخگوی به مردم، تمام قرار های منعقده خویش را از طریق وبسایت
و صفحات اجتماعی شاروالی ها غرض آگاهی شهروندان و دسترسی آنها به اطلاعات در صفحات خویش شریک‌سازند. و یک کاپی آنرا غرض نشر در وبسایت معینیت شاروالی ها ارسال نمایند.
آدرس وبسایت شاروالی ها https://dmm.gov.af