وضعیت عمومی امنیتی ولایات بادغیس و نیمروز بررسی گردید

جلسه ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، به سلسلۀ بررسی وضعیت امنیتی ولایات کشور، شام امروز وضعیت عمومی امنیتی ولایات بادغیس و نیمروز را مورد بررسی قرار داد.
رئیس جمهور پس از استماع گزارش ولایات فوق، گفت که ادارات محلی مکلف اند تا با مردم از نزدیک کار کنند و به بخش های دفاعی و امنیتی وظیفه سپرد که در عملیات های شان بیشتر دقت نموده و در زمینۀ جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم، توجه ویژه نمایند.
همچنان رئیس جمهور به مسئولین مربوطه هدایت داد تا در قسمت رسیدگی کامل و عاجل به خانواده های شهدا نیروهای امنیتی و دفاعی از تمام امکانات دست داشته، استفاده کنند.