معینان جدید اداره مستقل ارگان های محلی معرفی گردیدند

امروز طی محفلی، محمد سرور جوادی به صفت معین پالیسی و مسلکی و محمد ایوب سالنگی به حیث معین مالی و اداری اداره مستقل ارگان های محلی معرفی و به کار آغاز نمودند.
در این برنامه عبدالمتین بیک رئیس عمومی ارگانهای محلی ضمن تبریکی مسولیت جدید معینان این اداره، در مورد عرصه های کاری ارگان های محلی و راهکارهای بهتر برای هماهنگی بیشتر بین ادارات، از سطح شهر تا محلات صحبت نمود.