طرزالعمل جدید اداره ولسوالی، حسب حکم شماره ۷۶ رییس عمومی اداره ارگانهای محلی منظور شد!

طرزالعمل اداره ولسوالی که طی یک سال تلاش تیم ریاست پالیسی و پلان این اداره با مشارکت صدها تن از کارمندان سطوح مختلف ولسوالی های کشور تدوین شده بود توسط عبدالمتین بیک رئیس اداره ارگانهای محلی منظور شد.
بر اساس این طرزالعمل، روابط عمودی و افقی اداره ولسوالی، نحوه کار کمیته های کاری سطح ولسوالی، تعریف واضح ساحات کاری هر بخش و هر فرد اداره، نظم بخشی به نحوه رسیدگی به امورات مراجعین و دیگر مسایل مربوط به ساحه کاری اداره ولسوالی تعریف گردیده است.
در روند تدوین این طرزالعمل مشوره های گسترده با مجموع منسوبین اداره ولسوالی های کشور در سطح زون های مختلف و اداره مرکزی طی بیش از یک سال توسط ریاست پالیسی و پلان و به همکاری مالی برنامه “اسلا”صورت گرفته و از تجارب بین المللی در عرصه بهبود کارایی سیستم اداری دفاتر ولسوالی های کشور بهره گرفته شده است.
قابل ذکر است که طرزالعمل اداره ولسوالی برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ تدوین گردیده بود که با سپری شدن ده سال از تدوین آن پاسخگو به نیاز های فعلی اداره ولسوالی نبود.
طرزالعمل جدید اداره ولسوالی، چهارچوب حقوقی کاری ولسوالان، آمرین و مدیران اجرائیه، مدیریت های تخنیکی، مالی و قریه جات و مجموع مسنوبین اداره ولسوالی می باشد.
رهبری اداره ارگانهای محلی تدوین این سند را گامی مهم در راستای نظم بخشی و انسجام امور اداره ولسوالی غرض تطبیق اصلاحات گسترده در عرصه حکومتداری محلی دانسته و به زودی روند آگاهی دهی در مورد محتوای این سند را در سطح ولسوالی های کشور آغاز خواهد نمود.