رئیس جمهور غنی با والی و برخی مسئولین ولایت هرات از طریق ویدیوکنفرانس صحبت نمود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، با سید عبدالوحید قتالی وشماری از مسئولین ولایت هرات در رابطه به مبارزه با ویروس کرونا در آن ولایت، از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد و گزارش کمیته مبارزه با کرونا نیز استماع گردید.
رئیس جمهور، با ابراز رضایت از اقدامات والی و مسولان ولایت هرات در امر مبارزه با ویروس کرونا، ابتکارات اداره محلی را در امر ایجاد بانک غذا و تجهیزات، نیز تحسین نمود.
پس از استماع گزارش متذکره، پیشنهادات مسئولین ولایت هرات در رابطه به مبارزه موثر با شیوع ویروس کرونا در آن ولایت مورد غور و بررسی قرار گرفت.