رئیس تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات به همکارانش معرفی شد

رئیس تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات به همکارانش معرفی شد
به اساس حکم ۲۰۸۰ مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد ریاست تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات در چوکات اداره ارگانهای محلی منظور و همچنین، تقرر حامد کریمی به صفت رئیس تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات کشور ذریعه حکم ۲۲۶۸ مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردیده است.
قابل ذکر است که موصوف ۱۲ سال اخیر در بست های مختلف ملکی و نظامی کشور انجام وظیفه نموده و پیش از این به عنوان مشاور پالیسی و همچنین رئیس پالیسی و پلان اداره ارگانهای محلی انجام وظیفه نموده است.