رئیس اسناد و ارتباط اداره مستقل ارگان های محلی به همکارانش معرفی شد

محترم احسان الله مرادی به اساس پیشنهاد شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ و حکم شماره ۲۳۲۶ مقام عالی ریاست جمهوری به حیث رئیس اسناد و ارتباط تقرر حاصل نموده است.
محترم مرادی دارنده مدرک لیسانس اقتصاد از پوهنتون کابل و دارای ماستری در بخش اداره و تجارت از پوهنتون گجرات تکنولوژی هندوستان می باشد.
هم چنان احسان الله مرادی دارای تجربه کاری چندین ساله در ادارات دولتی همچون مسئول بازاریابی پشتنی تجارتی بانک، به حیث کارشناس امور مالی و اقتصادی به مدت یک سال و کارشناس امور آب، انرژی و محیط زیست در بست دوم در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ایفای وظیفه نموده است.