رئیس جمهور عصر دیروز، با ولسوالان کشور در خصوص مبارزه با ویروس کرونا از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد.

در این ویدیو کنفرانس اکثریت ولسوالی ها گزارش از کارکر، چالش ها، مشکلات و مطالبات شان را با رئیس جمهور شریک ساخته اند.
عبدالمتین بیک رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محلی گفت: گزارش ولسوالان قبلاً دریافت گردیده و ما از آنان خواستیم که چالش ها، مشکلات و مطالبات شان را به گونه شفاف مطرح نمایند تا در روشنایی آن رهبری حکومت تصامیم را اتخاذ نمایند.
ایوب عمر ولسوال نوزاد هلمند به نمایندگی از ولسوالی های ناامن، امیر شریف ولسوال شیبر بامیان به نمایندگی از ولسوالی های مسیر شاهراه، احمد شعیب معصومی ولسوال پشت کوه هرات به نمایندگی از افراد مصاب و مشکوک، رحمان دانش ولسوال دانگام کنر به نمایندگی از ولسوالی های سرحدی، سید فاضل شاه ظفری ولسوال سرخ پارسای پروان به نمایندگی از ولسوالی های اقمار شهر، عبدالرووف فهیم ولسوال درایم بدخشان به نمایندگی از ولسوالی های دور دست و صعب العبور، خانم درتاج یماق خالقی ولسوال چهارباغ فاریاب با تمرکز به نیازهای سکتور صحت، شمس الدین سرحدی ولسوال پل حصار بغلان با تمرکز به ظرفیت های زراعتی و باغداری، محمد قاسم ایوبی ولسوال زرغون شهر پکتیکا مسایل باقی مانده از ولسوالان کشور و نجیب الله حیات ولسوال میانشین کندهار به نمایندگی از ولسوالی های کندهار، زابل و ارزگان صحبت کردند.
ولسوالان متذکره در خصوص تدابیر، اقدامات و چالش های ناشی از این ویروس، صحبت کرده و گفته اند که در مطابقت به استراتیژی حکومت در خصوص بسیج مردمی، هماهنگی علما، جامعه مدنی و نهادهای مختلف، آگاهی دهی، توزیع اوراق معلوماتی، ایجاد مراکز قرنطین، ضد عفونی ساحات مختلف و ایجاد کمیته های کنترول نرخ ها، اقدام کرده اند.
در این ویدیوکنفرانس داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت گفت که تا هنوز پنج تا شش لابراتوار ایجاد شده و قرار است در ولایات پکتیا و کندز لابراتوار و در بدخشان و بامیان با همکاری بنیاد انکشافی آغاخان، مرکز تشخیص ایجاد نمائیم.
رئیس جمهور کشور پس از استماع صحبت های آنان، و ضمن تشکری از ولسوالان کشور، تصریح کرد که یک مرکز تجرید ویروس کرونا از ۲۰ تا ۵۰ بستر با استفاده از امکانات محلی و تجهیزات موجود، در ولسوالی ها ایجاد شود و وزارت صحت ترتیبات واقعبینانه ایجاد آن را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس جمهور غنی در اخیر صحبت هایش گفت که به ولسوالی های ناامن، دوردست و سرحدی توجه می شود و تمام ۲۵ مورد پیشنهادات ولسوالان در جلسه رهبری حکومت طبقه بندی خواهد شد در قسمت حل آن، از طریق ادارۀ مستقل ارگان های محلی به ولسوالان اطلاع داده می شود.