اعلان بست های ۵و ۶ اداره مستقل ارگانهای محلی

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد که تعدادی بست رتبه پنجم و ششم خویش را بخاطر استخدام کارکنان، شایسته، کارفهم و سپردن کار به اهل کار از طریق پروسه رقابت آزاد به اساس سیستم جدید رتب معاش قرار به اعلان میسپارد.
کاندیدان محترم میتوانند جهت اخذ فورم از ساعت (۹) صبح الی (۳) بعدازظهر به کمیته تعیینات اداره ارگانهای محلی واقع چهاراهی آریانا از تاریخ نشر اعلان بست های متذکره الی مدت (۱۰) یوم تشریف بیاورید.