برای نخستین بار راه اندازی گفتمان های شهروندی گذر

گفتمان شهروندی گذر بر اساس طرح و دیدگاه ریاست عمومی حکومتداری شهری و به منظور تقویت حکومتداری شهروند محور، تقویت حس مالکیت مردمی در حکومتداری شهری، شناسایی و گرد آوری دیدگاه و نظریات مردم جهت بهبود امور شهری، پاسخگو سازی اجراات و سرانجام، افزایش رضایت شهروندان، برای نخستین بار گفتمان های شهروندی گذر در شهر های مزارشریف، جلال آباد و محمود راقی راه اندازی گردیددر این گفتمان، شهروندان در دو محور ۱) امنیت و ۲) خدمات با شاروالان، آمرین نواحی، نمایندگان معارف، صحت عامه، برشنا و آب رسانی و آمرین حوزه های پولیس و امنیت ملی، روی مشکلات شان بحث نمودند و نظریات خویش را جهت بهبود وضعیت شریک کردند. در این فرصت، مسوولین نیز وضاحت های لازم را ارائه کردند و وعده سپردند که پیشنهادات شهروندان را در برنامه ریزی های آینده مد نظر خواهند داشت.