کاروان اتصال شهر ها به اسعد آباد رسید و نیاز جدی شهروندان به همدلی را به نمایش گذاشت

شاروالی های اسعد آباد و ایبک، از رهگذر تفاهم نامه خواهر شهری که روز سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸ در تالار مقام ولایت کنر ها توسط شاروالان اسعدآباد و ایبک در حضور والی کنر ها، رئیس عمومی حکومتداری شهری اداره ارگان های محلی، معاون ولایت کنر ها، رئیس شورای ولایتی سمنگان، روسای ادارات ولایات کنرها و سمنگان، شاروالان جلال آباد، تورخم و بتی کوت ننگرهار، کارکنان شاروالی های اسعدآباد و ایبک، متنفذین، جوانان و زنان به امضا رسید، با هم هدف مندانه وصل شدندوالی کنر ها اتصال شهر ها را گامی موثر برای تقویت وحدت ملی و شکستن مرز های سمتی و تباری دانست و بر همدلی و برادری برای آینده مرفه تاکید ورزیدمحترم محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری شهری اداره ارگان های محلی این حرکت را بستر اتصال فرهنگی و اجتماعی شهر ها شمرد و ضمن تاکید بر تنوع بمثابه قوت، روی آتشی دادن احساسات و تفاوت ها تمرکز نمود و تقاضا کرد تا افغانستان از طریق افکار و دل ها وصل گردد. رئیس شورای ولایتی سمنگان و رئیس سکتوری مقام ولایت سمنگان روی اهمیت همکاری بین شهر ها و مشترکات ولایات صحبت نمودند و از میزبانی عالی اداره و مردم کنرها قدرانی کردنددر حاشیه این برنامه، از ادارات و محلات مختلف ولایت کنر ها بازدید بعمل آمد و گفتمان ها میان همتایان صورت گرفتبسوی کاهش و زدودن فاصله ها میان شهروندان