اطلاعیه مطبوعاتی

پروسه رقابتی امتحان شاروالان مرکز ولایت هرات و تخار برگزار شد

امروز، امتحان تحريري شاروالان مرکز ولایت هرات و شاروالی تالقان ولایت تخار، مطابق طرزالعمل به همكاري كميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملكي در مرکز اداره مستقل ارگانهای محلی برگزار گردید.

در این امتحان به تعداد ۲۳ تن، برای احزار کرسی شاروالی های مرکز ولایت هرات و شاروالی تالقان ولایت تخار به رقابت پرداختند.
قابل یاد آوری است که در این پروسه در میان اعضای کمیته تشخیص و انتخاب، محترم سلطان احمد ترکی معاون علمی پوهنتون هرات، محترمه ثریا پاکزاد رئیس موسسه ندای زن افغانستان و محترم وحید پیمان سردبیر روزنامه هشت صبح نیز منحیث ناظرین اشتراک داشته اند.

نخست محترم میوند رهیاب کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اظهار داشت که پروسه امتحان كاملاً شفاف و عادلانه است و هيچ كانديدي هم قبل و هم بعد از اشغال وظيفه، مديون حمايت هيچ شخصي نخواهد بود.

همچنين اعضای کمیته تشخیص و انتخاب در جریان امتحان یاد آور گردیدند که تعهد اين اداره تنها مبنی بر تقرر اشخاص به اساس لیاقت و شایستگی بوده، و از جریان پروسه متذکره به تمام کاندیدان آگاهی داده شد.

گفتنی است كه طرح سوالات امتحان تحت نظارت ناظرین فوق الذکر، نيم ساعت پيش از شروع پروسه امتحان، صورت گرفته و پروسه امتحان تقريري مطابق طرزالعمل استخدام شاروالان به اساس جدول از پيش تعين شده، به روز های یک شنبه و دو شنبه گرفته خواهد شد.