قانون تنظیم امور شوراهای محلی معرفی شد

طی نشست که به همین منظور روز دوشنبه ۷ دلو، تدویر یافته بود، قانون تنظیم امور شوراهای محلی و نیز رهنمود دادخواهی برای شوراهای ولایتی و نهادهای جامعه مدنی معرفی شد.

در این نشست اعضای شوراهای ولایتی و اعضای جامعه مدنی ولایات‌ کندهار و زابل اشتراک ورزیده بودند.

عبدالقادر شریفی زاده آمر حمایت و انکشاف شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی، گفت که قانون تنظیم امور شوراهای محلی به تاسی از احکم مواد یکصدو هشتم، یکصدو سی و نهم و یکصدو چهلم قانون اساسی، وضع گردیده است.

به گفته وی، قبلاً بخاطر جمع آوری نظریات شوراهای محلی در مسوده این قانون، در هشت زون کشور، جلسات مشورتی تدویر گردیده و نظریات اعضای شوراهای ولایتی و ادارات سکتوری در آن گنجانیده شده است.

وی هم‌چنین ضمن اشاره به رهنمود دادخواهی برای شوراهای ولایتی و نهادهای جامعه مدنی گفت که این رهنمود بر اساس رهنمود پلانگذاری بودجه سازی ولایتی تنظیم شده که از طریق آن اولویت های شهروندان بارز داده خواهد شد.