تدویر جلسۀ هماهنگی میان ریاست ع انسجام امور شوراهای محلی و ریاست ع حکومت‌داری شهری.

برنامه‌ی که به همین منظور روز سه‌شنبه ۱۷ جدی تدویر یافت، ریاست های عمومی انسجام امور شوراهای محلی و حکومتداری شهری ادارۀ ارگان‌های محلی، پلان‌ها و دستاوردهای شان‌را با هم شریک نموده، و تاکید ورزیدند که ایجاد روابط کاری میان ریاست‌ها تاثیر مثبت بر امور کاری و پروسه های حکومت‌داری محلی دارد.

در این جلسه هم‌چنان تاکید شد، تا از طریق تدویر همچون نشست‌ها، راهکارهای مشخص و سیستماتیک مدیریتی سنجیده شده و از جزیره سازی امور کاری ریاست ها، جلوگیری بعمل آید.

به باور آنان تدویر نشست همکاری ها میان ریاست های این اداره، باعث ایجاد صفحه همدلی و تقویت روحیۀ همکاری بخش های اداره، بخاطر رسیدن به آینده بهتر سازمانی اداره خواهد شد.