فاریاب: مکتب ذکور جمشیدی ولسوالی پشتونکوت به بهره برداری سپرده شد

محفلی که بهمین مناسبت تدویر یافته بود در آن نقیب الله فایق والی فاریاب و شماری از مسوولین اشتراک نموده بودند.
تعمیر الحاقیه مکتب ذکور جمشیدی ولسوالی پشتونکوت، به ارزش بیشتر از ۱۶ میلیون افغانی از کمک‌های کشور شاهی ناروی ساخته شده است.
قابل ذکر است که با اعمار این مکتب مشکلات نبود صنوف درسی ۱۲۰۰ شاگرد مرفوع می‌گردد.