قانون تنظیم امور شوراهای محلی و رهنمود دادخواهی برای اعضای شورای ولایتی ولایت تخار دایر گردید

در این برنامه عبدالحق شفق والی ولایت، اعضای شورای ولایتی، اعضای ادارات ولایتی و نمایندگان نهادهای جامعه حضور داشته اند.

که قانون تنظیم امور شوراهای محلی توسط عبدالقادر شریفی زاده و رهنمود دادخواهی توسط فیروزالدین توخی کارمندان ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی ارایه گردید و نظریات و پیشنهادات اعضای شورای ولایتی و اعضای جامعه مدنی در رابطه به غنامندی قانون و رهنمود فوق الذکر شنیده شد.