پنج پروژه آبیاری در ولسوالی خاکجبار به بهره برداری سپرده شد.

پنج پروژه آبیاری در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل به ارزش نزدیک به ۹ ملیون افغانی توسط حنیفه گیرووال معاون والی کابل و شماری از مسوولین افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
پروژه های یاد شده شامل احداث بند آب گردان در روستای زندان، اعمار حوض ذخیره آب زراعتی، پاک‌کاری چشمه آب خورد کابل، اعمار ۲۳۲ متر چکدم برای حفاظت از زمین های زراعتی بند دوران خیل و احداث ۵ سبز خانه الوئه ورا می باشد.
با تکمیل شدن کار این پروژه ها، زمینۀ برای آبیاری ۲ هزار جریب زمین زراعتی در این ولسوالی فراهم گردیده است.