اعلان کاریابی برای ۲۶ بست رتبه سوم و چهارم و ۲ بست رتبه هفتم!

اعلان کاریابی!
اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد که به تعداد ۲۶ بست رتبه سوم، چهارم و دو بست رتبه هفتم خویش را بخاطر استخدام کارکنان، شایسته، کارفهم و سپردن کار به اهل کار از طریق پروسه رقابت آزاد به اساس سیستم جدید رتب معاش قرار به اعلان میسپارد.
کاندیدان محترم میتوانند جهت اخذ فورم از ساعت (۹) صبح الی (۳) بعدازظهر به کمیته تعیینات اداره ارگانهای محلی واقع چهاراهی آریانا از تاریخ نشر اعلان بست های متذکره الی مدت (۱۰) یوم تشریف بیاورید.

 

۱-بست (۳) آمر حمایت وانکشاف شورا های محلی ریاست عمومی انسجام شورا های محلی بار دوم .

۲- بست (۳)  کارشناس طرح وانکشاف پالیسی وقانون شورا های محلی ریاست عمومی انسجام امور شورا های محلی باردوم .

۳- بست (۳) کارشناس کمک های اضطراری ریاست انسجام وارتباط ولایات باردوم  .

۴- بست (۳) آمر خدمات تخنیکی وسکتور ی ریاست انسجام وارتباط ولایات باردوم .

۵- بست (۳) آمر ارتقآ ظرفیت ریاست ارتقا ظرفیت وانکشاف اداره با ردوم .

۶- بست (۳) آمر انکشاف کاربر ها ریاست تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی باردوم  .

۷-بست (۳) آمر توسعه دیتابیس ریاست سیستم سازی الکترونیکی شهری  بارد وم  .

۸-بست (۳) آمر انکشاف سیستم های معلوماتی ریاست سیستم سازی الکترونیکی شهری باردوم .

۹-بست (۳) آمر ( افمس ) ریاست عواید ، محاسبه وامور اداری شاروالیها باردوم .

۱۰- بست (۳) کارشناس پروژها ریاست تخنیکی ومسلکی بار اول .

۱۱-بست (۴) مدیر عمومی آرشیف ریاست دفتر بار اول .

۱۲- بست (۴) مدیر عمومی تعقیب وپیگیری اسناد ومصوبات ریاست دفتر باراول .

۱۳- بست (۴) مفتش تیم چهارم ریاست تفتیش داخلی بار اول  .

۱۴- بست (۴) مفتش تیم چهارم ریاست تفتیش داخلی بار دوم .

۱۵- بست (۴) مفتیش تیم پنجم ریاست تفتیش داخلی بار دو م .

۱۶- بست (۴) کارشناس گزارش دهی ریاست نظارت وارزیابی بار دوم .

۱۷- بست (۴) کارشناس اراضی ریاست واحد های اداری بار دوم .

۱۸- بست (۴) همکار کارشناس مسلکی حمایت از امور ولسوالیهای ریاست انسجام وارتباط ولایات بار دوم .

۱۹- بست (۴) کارشناس معارف وفرهنگ ریاست انسجام وارتباط ولایات بار دوم

۲۰- بست (۴) آموزگار ریاست ارتقای ظرفیت وانکشاف اداره بار دوم .

۲۱- بست (۴) سکرتر ریاست عمومی حکومتداری شهری بار دوم

۲۲- بست(۴) کارشناس دیتابیس ریاست سیستم سازی الکترونیکی شهری بار دوم .

۲۳- بست (۴) کارشناس انکشاف سیستم های معلوماتی ریاست سیستم سازی الکترونیکی شهری  باردو م .

۲۴- بست (۴) کارشناس ویپ سایت ریاست سیستم سازی الکترونیکی شهری باردوم .

۲۵- بست (۴) کارشناس دیتابیس  ها ریاست عواید ، محاسبه وامور اداری شاروالیها بار دوم .

۲۶- بست (۴) کارشناس پلان های تفصیلی واصلاحی شهری ریاست تخنیکی ومسلکی باردوم .

۲۷- بست (۷) دریور معینیت شاروالیها باراول .

۲۸- بست (۷) دریور مقام اداره بار اول .