روز دوم نشست شبکۀ ملی مدیران عواید شاروالیها در شهر هرات

قرار است در روز دوم نشست شبکه ملی مدیران عواید شاروالیها، نسخۀ ابتدایی طرح قانون عواید شاروالیها جهت نظرخواهی مدیران عواید شاروالیها، ارائه مادیول های صفایی، جواز، ثبت ملکیت ها و اعلانات در سیستم IFMS ارائه گردد. همچنان، در جریان این نشست، کار گروپی در مورد جمع آوری نظریات در خصوص قانون جدید عواید و همچنین ضرورت های مدیران عواید در مورد سیستم های عوایدی نیز انجام یابد.

در این نشست مدیران عواید شاروالیهای مراکز ولایات و نماینده گان برنامه شهر اشتراک ورزیده اند.

در این نشست مدیران عواید شاروالیهای مراکز ولایات و نماینده گان برنامه شهر اشتراک ورزیده اند.

ادامه نشست شبکۀ ملی مدیران عواید شاروالیها در شهر هرات

در ادامۀ نشست شبکۀ ملی مدیران عواید شاروالیها، رهنمود پلان‌گذاری ازدیاد عواید شاروالی‌ها از سوی محمد امین توخی رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی‌ها طی پریزنتیشن ارائه گردید.
رهنمود پلان‌گذاری عواید شاروالی ها به تاسی از قانون شاروالیها تدوین گردیده است. معرفی منابع مهم عواید شاروالیها، مشخص کردن ظرفیت عوایدی در شاروالیها، ازدیاد عواید شاروالیها، تعیین میکانیزم نظارت و ارزیابی برای عواید شاروالیها و تقویت نقش مردم در بهبود ازدیاد عواید شاروالیها از اهداف مهم این رهنمود میباشند.
به گفته توخی، این رهنمود در حقیقت پروسه ها و مراحل ترتیب و تطبیق پلان عملی ازدیاد عواید در شاروالیها را توضیح میدهد که با در نظر داشت آن، عواید شاروالیها را میتوان بشکل دقیق پیشبینی نمود.
وی در ادامه در رابطه به اهداف عوایدی و پروسه جمع آوری شاروالیها معلومات داده افزود: که از طریق این رهنمود شاروالیها میتوانند به صورت ماهوار، ربعوار و سالانه از اهداف عواید و پروسه جمع آوری عواید نظارت نمایند.
تهیه پروفایل (نمای مالی) تهیه نمای منابع عوایدی، اتخاذ تدابیر برای بهبود عواید، تهیه پلان دادخواهی و ارتباطات برای ازدیاد عواید و تهیه پلان نظارت عواید از موارد اند که به گفته توخی، برای تهیه پلان عملی ازدیاد عواید باید در نظر گرفته شوند.
در همین حال، عبدالهادی سادات آمر عواید و محاسبه معینیت شاروالیها، ضمن تشریح دست آوردها و چالش های عوایدی سال مالی ۱۳۹۸ گفت: مجموع مقروضیت های که از مدرک محصول صفایی و قیمت زمین، بالای واحدی های دومی وزارت خانه ها در سطح ولایات باقی مانده است، مبلغ دو میلیارد و نودو شش میلیون و سه صدو سی و نه هزار و پنج صد و هشتاد و افغانی بوده که از جمله مبلغ دو صدو دو میلیون و سه صدو بیست و سه هزار و شش صد و شصت و پنج افغانی آن مقروضیت های تصدی ها بوده که موضوع یاد شده ازطریق معینیت شاروالیها به مراجع مربوطه اخبار گردیده که از جمله مبلغ نه صدو بیست و پنج میلیون افغانی در اخیر سال مالی ۱۳۹۷ از سوی وزارت مالیه از مجموع بودجه وزارت خانه ها، به حساب شاروالیها انتقال گردیده است.
به گفته وی در حال حاضر مبلغ یک میلیارد و یکصد و هفتادو یک میلیون سه صدو سی و نه هزار و پنجصدو هشتاد دو افغانی هنوز هم تصدی ها و واحدی های دومی وزارت خانه ها مقروض میباشند.
شاروالیهای زرنج، جلال اباد، ایبک و پارون از جمله شاروالیهای است که به گفته سادات، عواید شان در سال ۱۳۹۸ نسبت به سه ربع سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. همچنان بنابر سعی و تلاش ریاست عواید و محاسبه، درسال ۱۳۹۸ در بخش عواید ۴۷ درصد افزایش آمده است.
در پایان روز نخست نشست شبکۀ ملی مدیران عواید شاروالیها، اشتراک کننده ها در مورد رهنمود پلان گذاری ازدیاد عواید شاروالیها، کار گروپی انجام دادند و نتایج آن را با سایر اشتراک کننده ها در میان گذاشتند.