مسودۀ قانون عواید شاروالی‌ها به بحث گرفته شد

طی نشست شبکۀ ملی مدیران عواید شاروالی‌ها که در شهر هرات برگزار شده است، مسودۀ قانون عواید شاروالی‌ها، غرض نظر خواهی، ارائه گردید.
قانون عواید شاروالی‌ها که به تاسی از مواد یکصدو چهل و یکم و چهل و دوم قانون اساسی وضع گردیده است، ایزاد و تشخیص منابع عایداتی شاروالی‌ها، تعیین اندازه محصول و سایر عواید شاروالی‌ها، تعیین میکانیزم جمع آوری عواید از سوی شاروالی‌‎ها و فراهم نمودن خدمات بهتر به مردم و تامین عدالت اجتماعی از اهداف این قانون میباشند.
محمد امین توخی رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی‌ها، جمع آوری عواید را متضمن بقای شاروالی‌ها خوانده، افزود: “جمع آوری عواید ضمن اینکه بستر انکشاف را برای اداره شاروالی مساعد میسازد، باعث ایجاد فرصت برای ظرفیت پروری در شاروالی‌ها نیز میشود.”
در مسودۀ قانون عواید شاروالی‌ها، به محصول صفایی اشاره شده که از طریق آن سالانه وجوه معینی بالای زمین و ملکیت غیر منقول با در نظرداشت قیمت آن مطابق احکام قانون شاروالی‌ها، قانون عواید و سایر اسناد تقنینی مربوط محاسبه و وضع میگردد.
هم‌چنان در این قانون به محصول لوحه ها، اشتهارات، محصول سند ملکیت، جریمه ها که به دلیل تخلف اشخاص از قوانین و مقررات اخذ میگردد، همچین در مورد فیس صدور اجازه ساختمان، فیس تنظیم مارکیت، فیس تنظیم اصناف، تعیین اندازه محصول صفایی، معیاد پرداخت، ضرایب سنجش محصول صفایی و غیره موارد مربوط جمع آوری عواید، اشاره شده است.
به گفتۀ رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی‌ها، طرح قانون عواید شاروالی‌ها بعد از جمع آوری نظریات و طی مراحل پروسه های قانونی، بالای تمامی شاروالی‌ها به شمول شاروالی کابل قابل تطبیق میباشد.
این قانون در بیست و دو فصل و نودو یک ماده تنظیم شده است.
در همین حال، در جریان نشست یاد شده، مدیران عواید شاروالی‌های شهر مزارشریف و جلال آباد دستآوردها، چالش‌ها و راه حل های شان را طی پریزنتیشن ارائه داشتند.
در پایان نشست روز دوم، ضمن ارائه پریزنتیشن در خصوص مادیول های صفایی، جواز، ثبت مالکیت ها و اعلانات در سیستم IFMS، که مدیریت عواید شاروالی‌ها، مدیریت مصارف شاروالی‌ها، تهیه هر نوع راپور در وقت و زمان و تهیه سیستماتیک و منظم بودجه از وظایف عمده سیستم یاد شده میباشد، تصدیق نامه ها به اشتراک کننده های نشست یاد شده توزیع گردید.