اعلان بست شاروالی شرن ولایت پکتیکا

جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محلی

اعــــلان کــاریابی

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد الی تدویر انتخابات شاروالی ها، بست رتبه دوم شاروالی شهر تالقان ولایت تخار را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق طرزالعمل تقرر شاروالان ولایات به رقابت بسپارد.

بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندیدا نموده اشتراک نمایند.بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندیدا نموده اشتراک نمایند.

عنوان وظیفه شاروال شرن ولایت پکتیکا
شماره اعلان ۰۶۳
بست بست رتبه دوم
وزارت/ اداره اداره مستقل ارگانهای محلی
ولایات پکتیکا
دیپارتمنت
تاریخ آغاز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تاریخ ختم ۱۳۹۸/۰۹/۲ برای ۱۰ روز تمدید شد الی تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۸
گزارش دهی به والی ولایت و در مرکز به اداره ارگانهای محلی
هدف وظیفه اداره، رهبری، انسجام  و هماهنگی تمام امور شاروالی

شرح وظایف:

۱٫     تهیه و ترتیب پلان کاری شاروالی مربوطه و منظوری آن۲٫     تطبیق اهداف و برنامه های کاری شاروالی با درنظر داشت برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.
۳٫     مشورت با معینیت شاروالی ها در رابطه به تمام موضوعات اجراآتی و پالیسی بخش شاروالی.
۴٫     عرضۀ خدمات، تنظیم امور کاری، اداره و مدیریت و هماهنگی با اداره مستقل ارگانهای محلی و مردم محل.
۵٫     نظارت و کنترول آمریت ها و همچنان تمامی برنامه ها، پروژه ها، عرضه خدمات و سایر فعالیت های شاروالی.
۶٫     تطبیق قوانین و مقررات  مربوط به حکومتداری شاروالیها و اعمال صلاحیت های حقوقی شاروالیها
۷٫     صدور لایسنس و جواز نامه ها و تعلیق و ابطال آنها در صورت تخطی از شرایط قانونی.
۸٫     حصول اطمینان از اخذ اجازه نامه های ساخت و ساز ساختمانها و تخریب ساختمانها غیر قانونی با همکاری ادارات مربوطه
۹٫     اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری ملکیت های شاروالی و منابع طبعی مربوط به شاروالیها
۱۰٫  سمع و حل مشکلات ساکنین در خصوص امور مربوط به شاروالی
۱۱٫  تدوین پلان جامع و اقدام به موقع برای تزئید منابع عایداتی و عواید ، رشد و جمع آوری عواید، توسعه ساحات سبز ، وحفظ محیط زیست و استفاده ازآن جهت تطبیق پلان های انکشافی , اهداف و اولویت های پروگرامهای  شاروالی.
۱۲٫  قبول کمک و اعانه به نماینده گی از اداره مستقل ارگان های محلی در مطابقت به قوانین نافذه کشور.
۱۳٫  ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر.
۱۴٫  تثبیت، تفکیک و راجستر ملکیت های شخصی  و دولتی.
۱۵٫  اعمار و مراقبت از تاسیسات عام المنفعه شهری.
۱۶٫  ایجاد روابط دوستانه با ادارات دولتی و غیر دولتی و سکتورخصوصی در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه کشور.
۱۷٫  همکاری و هماهنگی با سایر ریاست های اداره مستقل ارگان های محلی و ولایات کشور و تشریک مساعی با شاروالیهای ولسوالیها جهت ایجاد و سازماندهی یک انجمن شاروالی اداره مستقل ارگان های محلی.
۱۸٫  در مطابقت به قانون شاروالیها در انجام فعالیت ها در ساحات مالی ، زیربنا ها ، عرضه خدمات و تطبیق پلانها مستقلانه ، مکاتیب و پیشنهادات را با رعایت سلسله مراتب از طریق مقام ولایت بمرکز گسیل میدارد.
۱۹٫  حصول اطمینان از تطبیق اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

شرایط استخدام:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.۱

٫  داشتن تنها تابیعت افغانستان
۲٫  اکمال سن ۲۵ سالگی
۳٫  داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس مرتبط به وظیفه ( ترجیحاً از رشته اقتصاد، انجنیری، شهرسازی و یا اداره و تجارت)
۴٫  داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری و توانائی کاری رهبری و مدیریت
۵٫  قابلیت شناسائی مشکلات و چالش های شهری، توانائی طرح خط مشی ( پالیسی ) شاروالی، توانائی طرح و تطبیق پلان های تفصیلی شهری، تجربه کافی در مدیریت چالش ها و مشکلات، مهارت های تطبیق قوانین و پالیسی ها.
۶٫  داشتن توانائی و مهارت تهیه طرح های اقتصادی، رشد عواید، تحکیم روابط عامه و اشتراک مردم در فعالیت های شهری
۷٫  ارایه طرح بند پنجم شرایط استخدام به شکل تحریری به اداره مستقل ارگانهای محلی و دفاع از آن هنگام مصاحبه
۸٫  عدم محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم غضب زمین و دارائی عامه، جرایم ضد بشری و یا جرایم مذکور در ماده ۳ قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
۹٫  داشتن اهلیت و شایستگی ، حسن سیرت و شهرت نیک

امتیازات:

پرداخت معاش طبق احکام قانون تنظیم معاش مقامات عالیرتبه دولتی، سایر امتیازات مطابق اسناد تقنینی مربوط اجرا میگردد.

شرایط اعلان بست:

اشخاص واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشر الی ختم اعلان، درخواستی، خلص سوانح و طرح خویش را در مرکز به ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی تسلیم نمایند، همچنان کاندیدان میتوانند اسناد فوق الذکر را به آدرس الکترونیکی mayors.idlg@gmail.com   ارسال نموده و باید یاد آور شد که تاریخ امتحان بعد از ترتیب لست مختصر (شارت لست) مشخص و به تمام کاندیدان ابلاغ میگردد. همچنان هنگام مراجعه یک قطعه عکس و کاپی اسناد تحصیلی خویش را با خود داشته باشند.

قابل یادآوریست که به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند