نشست معرفی قانون تنظیم امور شورای های محلی ورهنمود دادخواهی برای اعضای شورای ولایتی کابل ونهاد های جامعه مدنی در کابل برگزار شد

نشست به همین منظور از سوی ریاست انسجام شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی برگزار گردیده بود در آن روح‌الله نیازی معین مالی و اداری این اداره، معاون مقام ولایت کابل، رییس و اغضای شورای ولایتی کابل و اعضای جامعه مدنی اشتراک ورریده بودند.
روح الله نیازی معین مالی واداری اداره مستقل ارگانهای محلی درسخنان افتتاحیه خویش رابطه به جایگاه واهمیت موجودیت وفعالیت های شورای ولایتی که درقانون اساسی کشور وقانون شورای ولایتی مسجل است بحث نمود ونقش این نهاد انتخابی را درپرتوصلاحیت های قانون شان درچگونگی نظارت ازعملکرد مسئولین ، مشوره دهی وحل منازعات درسطح محلات حایزاهمیت عنوان نمود وخواهان تداوم همکاری ها میان اعضاء شورای ولایتی ، جامعه مدنی جهت تسریع روند خدمات به مردم درسطح ولایات شد.


سعید احمد خاموش ضمن معرفی قانون تنظیم امور شورای های محلی برای اشتراک کننده گان این نشست علاوه کرد: قبلاٌ جلسات مشابه درین خصوص برای مسئولین ادارات دولتی واعضاء شورای ولایتی ولایات های غور، فراه ، سمنگان وبدخشان توسط این اداره برگزارگردیده بود وبرای بقیه ولایات نیز فرصت شریک سازی نظریات درخصوص غنامند سازی این قانون نیز فراهم خواهد شد .