تهداب گزاری و بهره‌برداری دو پروژه انکشافی در شهر هرات

طی مراسم که به همین منظور تدویر یافته بود، پروژه کانکریت‌ریزی و اعمار کانال‌های آبرو به ‌طول مجموعی ۳۵۶۰ متر در ۱۹ موقعیت به ارزش ۶.۲ میلیون افغانی همراه با سهم مردمی در گذر خاتم‌الانبیا به بهره بداری سپرده شد، هم زمان با بهره برداری این پروژه کار اعمار شبکه برق و کانکریت‌ریزی جاده‌ها به‌طول مجموعی بیش از ۲۵۰۰ متر در گذر اتفاق اسلام ناحیه دوازدهم شهر، به ارزش مجموعی بالغ بر ۱۲ میلیون افغانی، ازسوی منسه حسن زاده معاون مقام ولایت آغاز شد.