لیسه عبدالحی حبیبی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

مراسمی که به همین مناسبت در قریه قلعچه ای صاحب زادگان تدویر یافته بود، در آن محمد یعقوب حیدری والی کابل، سرپرست اداره زون پایتخت، رئیس معارف شهر، رئیس و اعضای شورای اجتماعی محل، آمرین، اساتید و شاگردان لیسه عبدالحی حبیبی اشتراک ورزیده بودند.

این لیسه از سوی اداره انکشاف زون پایتخت، به ارزش ۴۸ ملیون افغانی، در مدت ۱۶ ماه در مساحت تحت ۱۶۲۶ مترمربع، در سه طبقه با داشتن ۵۷ صنف درسی، شعبات اداری، لابراتوار، کتابخانه، صنف کامپیوتر و تشناب های عصری ساخته شده است.