از پالیسی درجه‌بندی اسناد و دسترسی افراد به اسناد در ادارات دولتی آگهی‌دهی صورت گرفت

پالیسی درجه بندی اسناد و دسترسی افراد به اسناد درجه بندی شده در ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان که از سوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، تازه تدوین شده است، جهت آگهی دهی با کارمندان ادارۀ ارگان‌های محلی، در میان گذاشته شد.
این پالیسی که بر مبنای فقرۀ سوم ماده پنجاهم قانون اساسی که حق دسترسی به اطلاعات را که منجر به صدمه به حقوق دیگران و یا امنیت ملی کشور گردد، محدود نموده، تدوین شده است.
بحث اسناد، امروزه در ادارات دولتی به یک بحث مهم مبدل شده که بعضاً افشای اسناد به صورت غیر مسلکی به حیثیت ادارات صدمه نیز وارد میکند.
این پالیسی که در ۲۱ فصل تدوین شده است، اسناد اداری را به چهار کتگوری چون: اسناد رسمی که صورت روزمره و عادی تهیه و تنظیم میگردد، اسناد خاص که افشای غیر مجاز آنها میتواند منافع ملی کشور را با خطر جدی مواجه سازد، اسناد محرم و همچنین اسناد اشد محرم که اسناد فوق العاده حساس دولت افغانستان بوده که افشای غیر مجاز آن میتواند همچنان منافع ملی و امنیت ملی کشور را با خطر فوق العاده جدی و حیاتی مواجه سازد، تقسیم بندی نموده است.
درجه بندی منسجم، غیر متناقض و یکنواخت اسناد و مدارک رسمی دولت افغانستان بر اساس اصل محرمیت، ایجاد اتحاد رویه و جلوگیری از روش های غیر اصولی که میتواند منجر به افشای غیر مجاز اسرار دولتی گردد و یکسان سازی نحوۀ ارسال اسناد درجه بندی شده و رعایت اصول حفاظت در نگهداری انها از اهداف عمده این پالیسی میباشند.
همچنین تعیین درجه اهمیت اسناد، تعیین درجه استعجالیت اسناد، درجه بندی یا محرم سازی خاص، درجه بندی اسناد به دلایل مختلف، معیاد محرمیت اسناد درجه بندی شده، صلاحیت درجه بندی-محرم سازی اسناد، غیر محرم سازی و تنزیل درجه محرمیت، غیر محرم سازی اطلاعات حاصله از دول خارجی و سازمان های بین المللی از موارد دیگر اند، که در این پالیسی گنجانیده شده است.