رئیس عمومی بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی معرفی و رسماً به کار آغاز کرد

 

محمد نجیب امیری به حیث رئیس عمومی بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی از سوی عبدالباقي پوپل معین شاروالی ها، به کار مندان این برنامه معرفی و به کار آغاز نمود.

آقای پوپل گفت: نجیب امیری یکی از کدرهای است که در برنامه های مردمی همچون برنامه ملی میثاق شهروندی تجربه بیشتر دارد و او همیشه به انکشاف باورمند بوده، کار های خویش را صادقانه انجام داده است.
سپس نجیب امیری ضمن ابراز امتنان از هیئت رهبری اداره، افرود: تلاش خواهد کرد تا با برنامه ها موثر نتیجه مطلوب را بدست بی آورد.