اولین محموله صادراتی افغانستان به کشور چین از شهرک بندری حیرتان صادر شد

 

محفل که به همین مناسبت در شهرک بندری حیرتان را اندازی شده بود، شجاع الدین شجاع معاون و سرپرست مقام ولایت بلخ، یما یاری وزیر تراسپورت و فوایدعامه، معاون تخنیکی اداره امور ریاست جمهوری، سفرای کشورهای اوزبیکستان،قزاقستان، کنسل تجارتی خلق چین در کابل و جمع کثیر از مسولان ادارات محلی اشتراک ورزیده بودند.

هرکدام طی صحبت های جداگانه خویش آغاز این محموله را یک گام مثبت و ارزنده برای رشد تجارت، صنعت و اقتصاد کشور خواندند.