سنگ تهداب تعمير يك باب کتابخانه در پنجشیر گذاشته شد

سنگ تهداب تعمير يك باب کتابخانه در پنجشیر گذاشته شد

محفلی که به همین مناسبت تدویر یافته بود، در آن محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت پنجشیر و شماری از مسوولین حکومت داری یا(LOGO) اشتراک نموده بودند.

كتابخانه مذكور در محدوده ۱۰۰مترمربع زمین، در یک طبقه به هزینه یک ملیون و هفت صدهزار افغانی؛ در مدت دونيم ماه از بودجه برنامه حکومت داری یا(LOGO) تمويل و اعمار ‌میگردد.