حمیدی:شاروالی یک شخصیت حکمی و حقوقی عامه است

محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومت‌داری شهری ادارۀ ارگان‌های محلی، در برنامۀ آموزشی که برای مسوولین حکومت‎‌داری شهری شاروالی‌های ولایات تدویر یافته بود، ضمن تشریح اهداف برنامه، تاکید ورزید که شاروالی در پهلوی اینکه یک شخصیت حکمی است، بلکه حقوق عامه را نیز تشکیل میدهد و از اینرو ضرور است، تا به منظور ادارۀ امور شهری و عرضۀ خدمات برای شهروندان تلاش همه جانبه نمائیم.
وی هم‌چنان در رابطه به قانون جدید شاروالی‌ها که برمبنای واقعیت‌های محلی جامعه و با الهام از الگوهای کشورهای مختلف تهیه گردیده است، به اشتراک کننده‌های برنامۀ آموزشی معلومات داده که به گفته وی، قانون یاد شده از نظر خصوصیت، آینده نگر، جامع، پاسخگو و یک راهنما جهت تطبیق اهداف میباشد.


وی تاکید ورزید تا جهت تطبیق قانون شاروالی‌ها که قطعاً بالای روند حکومت‌داری محلی تاثیر مثبت دارد، یک شبکه ایجاد شود تا بتواند به عنوان یک قوت انسجام عمل نمایند.
حمیدی، با اشاره به اهداف انکشافی پایدار که منحیث اجندای انکشافی جهانی برای پانزده سال آینده از (۲۰۱۶-۲۰۳۰)ترتیب و مورد تائید کشورهای عضو سازمان ملل متحد قرار گرفته است، گفت که دولت افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف پایدار بوده و از اینرو پلان اهداف توسعوی افغانستان باید محلی گردیده، تا از این طریق با جهان وصل شویم.
این برنامۀ آموزشی که برای سه روز ادامه پیدا مینماید، در آن رؤسا، آمرین حکومت‌داری الکترونیکی، مسوولین فرهنگی شاروالی‌ها و مشاورین جندر و جوانان شاروالی‌های ولایات اشتراک ورزیده اند.


قرار است در طی برنامۀ یاد شده، روی موضوعات ساحات تمرکز واحدهای حکومت‌داری شهری در روشنایی اسناد تقنینی و اداری، راه اندازی رقابت طرح‌های حفظ آبدات تاریخی و فرهنگی میان ولایات، مفکوره ها و راهکار های جدید برای بهبود حکومت‌داری شهری، کمپاین ملی شهری، چگونگی مبارزه علیه فساد اداری، فرهنگ شهر نشینی و بررسی وضعیت سیستم مدیریت اجراآت، رسیده گی به شکایات و دسترسی به اسناد تقنینی و اداری بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت..