سنگ تهداب گدام ادویه جات در ولایت سرپل گذاشته شد

محفلی که به همین مناسبت تدویر یافته بود، در آن عبدالقادر آشنا والی ولایت سرپل و شماری از روسای دولتی اشتراک ورزیده بودند.

گدام ادویه جات ریاست زراعت،آبیاری و مالداری، به ظرفیت ۲۵۰ متریک تن در یک طبقه به شکل پخته و اساسی به هزینه ۳۴۹۰۰۰۰ هزار افغانی که هزینه آن از سوی وزارت زراعت،آبیاری و مالداری پرداخت میگردد، ساخته خواهد شد.