اولین کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی آغاز گردید

این کنفرانس با اشتراک ۱۷۰۰ تن به شمول مسوولان ارشد وزارت های احیا وانکشاف دهات، مالیه، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، معارف، صحت عامه، زراعت، آبیاری ومالداری، نهاد های مدنی و رسانه ها و۱۴۰۰ نماینده های شوراهای انکشافی امروز رسمآ آغاز شد.

این کنفرانس مطابق به طرزالعمل های از قبل طرح شده، در هر دوسال یک بار دایر می گردد که هدف آن بازنگری فعالیت ها و دستاوردهای شوراهای انکشافی برنامه، ارزیابی چالش ها و اتخاذ تصامیم جهت تطبیق موثر برای ارایه خدمات در برنامه ملی میثاق شهروندی به سطح کشور می باشد.