قانون تنظیم امور شورا های محلی به اداره ولایتی بامیان معرفی گردید.

قانون تظیم امور شوار های محلی که شامل شورا های ولایتی، ولسوالی و قریه می شود، اخیراْ در شش فصل و پنجا و چهار ماده بعد از طی مراحل تقنینی نافذ، و در جرید رسمی نشر گردیده است.

این قانون وظائف و صلاحیت های شورا های محلی را تشخیص، روابط عمودی و افقی شورا ها را با ادارات محلی و مرکزی تنظیم می نماید. به اساس این قانون شورا های محلی دارای صلاحیت نظارتی بوده و در روند تدوین پلانهای انکشافی سهیم و در امور بهبود ولایت، ادارات ولایتی را مشوره میدهند.

در نشستی که به منظور معرفی قانون تنظیم امور شورا های محلی با اشتراک محترم طاهر زهیر والی ولایت بامیان، رئیس و اعضای شورای ولایتی، نماینده گان نهاد های عدلی و قضائی واحد های دومی و نهاد های جامعه مدنی در هوتل غلغله برگزار گردیده بود محترم محمد طاهر زهیر شورا های محلی را رکن اساسی اداره محلی دانسته و از تدوین این قانون در راستای بهبود حکومتداری مردم محور استقبال نمود.

سعید احمد خاموش ضمن معرفی برنامه دو روزه و توضیح قانون برای اشتراک کننده گان این نشست علاوه نمود که روند معرفی قانون تنظیم امور شورا های از ولایت بدخشان اغاز تا اکنون به ادارات ولایتی غور، فراه بادغیس و سمنگان معرفی گردیده است و قرار است به بقیه ولایات نیز معرفی گردد.