سنگ تهداب سالون کنفرانس های ولایت پروان گذاشته شد

محفلی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود درآن برعلاوه فضل الدین عیار والی پروان، وزیر اقتصاد، رییس عمومی کتابخانه های عامه وزارت اطلاعات وفرهنگ، سرپرست برنامه های تحکیم ثبات وزارت شهرسازی، روسا ونمایندگان ادارات دولتی، اشتراک نموده بودند.

قابل ذکر است که این تعمیر در دو طبقه بصورت بخته، به مساحت ۷۸۰ مترمربع و ۶۱۰ متر دیوار استنادی در مساحت کلی ۲۴۰۰۰ مترمربع زمین؛ به هزینه بالغ بر ۳۲ میلیون افغانی به کمک مالی کشور هندوستان، در مدت یک سال اعمار می گردد.