کار ساخت سرک اسپوخ ولسوالی ورسج تخار الی خاواک ولایت پنجشیر آغاز شد

کار ساخت سرک اسپوخ ولسوالی ورسج تخار الی خاواک ولایت پنجشیر آغاز شد

پروژه سرک قریه اسپوخ ولسوالی ورسج ولایت تخار الی خاواک ولایت پنجشیر، توسط عبدالحق شفق والی ولایت تخار با قطع نوار افتتاح و کار آن رسمآ در ساحه آغاز گردید.

گفتنی است که این سرک در مدت سه ماه بطول ۱۴.۱۵ کیلومتر به هزینه ۴۵ میلیون افغانی از بودجه غیر مشروط ساخته میشود.