برنامۀ آموزشی نصاب جندر دایر گردید

برنامۀ آموزشی آموزگاران در خصوص نصاب آموزشی جندر و تنوع برای کارشناسان بخش جندر ولایات روز دوشنبه ۴ سنبله در تالار ادارۀ ارگان‌های محلی تدویر یافت.

این برنامه که برای سه روز ادامه خواهد داشت، در آن کارشناسان بخش جندر ولایات و برنامه اسلا اشتراک ورزیده اند.

صغرا عطایی رئیس تساوی جندر ادارۀ ارگان‌های محلی ضمن خوش آمدید گویی به اشتراک کننده‌های این برنامۀ آموزشی گفت: ادارۀ ارگان‌های محلی در همکاری نزدیک با برنامۀ اسلا یا پروژۀ ابتکار تقویت ادارات محلی ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا، بخاطر تدوین نصاب آموزشی جندر، تلاش‌ جدی نموده اند تا نصاب بهتر و سیستماتیک برای کارشناسان جندر تدوین نمایند.

بانو عطایی در مورد چگونگی تدوین نصاب جندر گفت: نصاب جندر که حدود شش ماه را دربر گرفته است، چکیده‌ها، نظریات و مفاهیم مهم مرتبط به مسایل جندر در آن گنجانیده شده، که در حقیقت نقشه راه برای پروسۀ حکومتداری محلی نیز میباشد.

قرار است در طی روز آینده، اشتراک کننده‌ها روی موضوعات انواع کلیشه یی جندر، جندر در معاهدات بین المللی، جندر در چهارچوب پالیسی، آزار و اذیت و انواع آن، مسایل جندر در روند پلانگذاری ملی، تشخیص نیازمندی‌های واقعی جندر و ضرورت های ستراتیژیک، نقش زنان در روند انکشاف ملی، روند پلانگذاری انکشافی ولایتی، بودجه سازی در سطوح ملی و ولایتی و همچنین ساختار و مکانیزم دادخواهی بحث و تبادل نظر نمایند.