نشست در خصوص چگونگی اعطای تصدیق نامه‌ها برای نهادهای جامعه مدنی و ادای مسؤلیت اجتماعی شرکت ها تدویر یافت.

این نشست که میان ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی و نهادهای جامعه مدنی هشت زون کشور به حمايت مالي دفتر محترم  مرکز بين المللي براي قانون غير انتفاعي به تاریخ ۳ سنبله ۱۳۹۸ در شهر کابل برگزار شده بود، روی چگونگی شرایط اعطای تصدیق نامه‌ها برای نهادهای جامعه مدنی و ادای مسؤلیت اجتماعی شرکت ها در سطح محلات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این نشست آقای سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی، رهبری انستیتوت جامعه مدنی افغانستان، نماینده موسسه اکبر، نماینده‌های شبکه‌های جامعه مدنی هشت زون کشور، نماینده‌های وزارت های عدلیه، امور زنان، اقتصاد و کار و امور اجتماعی اشتراک ورزیده بودند.
هدف از این نشست، آگاهی در خصوص چگونگی اعطای تصدیق نامه ها برای نهاد های جامعه مدنی از سوی انستیتوت جامعه مدنی افغانستان که همانا از طریق این تصدیق نامه ها، سطح اعتبار نهادهای جامعه مدنی افزایش خواهد یافت و ادای مسؤلیت اجتماعی شرکت ها، گفته شده است.
نخست انستیتوت جامعه مدنی افغانستان مدل ملی اعتبار دهی نهادهای جامعه مدنی را به جلسه ارائه نمود، که با تکمیل نمودن معیار های این مدل، نهادهای جامعه مدنی مستحق تصدیق نامه خواهند شد.
ثانیاً در مورد گزارش تحقیقی که از سوی انستیتوت جامعه مدنی افغانستان در خصوص وضعیت ادای مسوولیت اجتماعی شرکت ها در افغانستان، انجام یافته است، نیز به اشتراک کننده ها معلومات ارائه گردید و گفته شد که شرکت های خصوصی باید با استفاده از مدل های کشورهای دیگر، در قسمت ادای مسوولیت اجتماعی، عرضه خدمات مسوولیت های شانرا ادا نمایند.
در پایان این نشست، ادارۀ هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان ها (اکبر) به تفاهم نامه همکاری میان اداره ارگان‌های محلی و نهادها و شبکه های جامعه مدنی به سطح محل الحاق گردیده و تفاهم نامه یاد شده را به امضا رسانید.