والی کابل مشکلات و چالش های مردم و بزرگان قریه کمری ولسوالی بگرامی را استماع نمود

 

بزرگان قومی قریه متذکره، مشکلات و چالش های شان را در بخش های معارف، صحت، زراعت، انکشاف، زیربناء، نبود سرک، بالخصوص در مورد سرک عمومی ایکه این قریه را به مرکز ولسوالی وصل مینماید بیان نمودند. از اداره محلی کابل خواستند تا توجه جدی در بخش های متذکره نمایند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن خوش آمدید به بزرگان این قریه، اطمینان داد که توجه جدی، به مشکلات بخش های معارف، صحت، زراعت، انکشاف و زیربناء صورت خواهد گرفت.